Doel, missie en visie. 

In de statuten is het volgende doel van de VCO Midden- en Oost-Groningen geformuleerd: 

De vereniging aanvaardt de Bijbel als basis en inspiratiebron voor al haar handelen in de verhouding tot God, de naaste en de haar omringende wereld. Dat betekent dat alle scholen proberen in de praktijk antwoord te geven op de vraag op welke manier bijbelse woorden in daden kunnen worden omgezet. Dat we samen zoeken naar de juiste weg die we in het leven moeten gaan: naar elkaar, naar de ander, naar Jezus. Zoeken naar een weg die leidt naar een wereld, zoals God die voor ons mensen bedoeld heeft.  

De missie van de VCO Midden- en Oost-Groningen is:  

De scholen van de VCO Midden- en Oost Groningen zijn betrokken levensgemeenschappen waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn. 

De levensbeschouwelijke visie van de VCO Midden- en Oost-Groningen is:  

Wij willen als open christelijke scholen een plaats zijn waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn en waar mensen werken die inspiratie, motivatie en uitdaging krijgen en geven. De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten. Elk kind is een schepsel van God en daarom proberen we recht te doen aan ieder kind. Van belang is dat de kinderen waarden en normen bijgebracht worden die we vanuit de Bijbel leren. Ook laten wij ons inspireren door verhalen van mensen die wegwijzend waren en zijn in barmhartigheid, respect en vredevolle omgang met elkaar.

De pedagogische visie van de VCO Midden- en Oost-Groningen is:  

We vinden het belangrijk dat elk kind leert dat ieder mens gelijkwaardig is. Het leven is waard om geleefd te worden en we willen kinderen leren daar zelf verantwoordelijk voor te zijn. Sfeer, veiligheid en extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben zijn op onze scholen vanzelfsprekend.  

De maatschappelijke visie van de VCO Midden- en Oost-Groningen is:  

We proberen in te spelen op een veranderende maatschappij, die steeds meer diversiteit aan godsdienstige achtergronden en culturen in zich bergt. We willen kinderen leren respect te hebben voor elkaar, voor andere culturen in onze samenleving en de wereld om hen heen.  

De onderwijskundige visie van de VCO Midden- en Oost-Groningen is:  

We willen met ons onderwijs de totale ontwikkeling van het kind stimuleren, waarin evenwicht is tussen intellectuele, sociale, creatieve en emotionele vorming. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Dit wordt gestructureerd gevolgd zodat we zoveel mogelijk een doorgaande lijn kunnen waarborgen. Moderne communicatiemiddelen en methoden zijn daarbij voorwaarden evenals een goed systeem van integrale leerling-zorg. Op die manier bereiden we de kinderenvoor op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in mens-zijn.

 

Laatste nieuws

Vacature invalkrachten

Poster jun 2017

Inlogformulier

Kalender